lechowski / 09.02.2021

objectManager for PHP

objectManager for PHP to opensourcowe (licencja GNU GPL), obiektowo zorientowane, działające w PHP4 lub PHP5 narzędzie zapewniające persystencję (ang. persistency) danych pobieranych z bazy. Zawiera ono w sobie funkcjonalność mapera relacyjno-obiektowego (ORM, ang. Object/Relational Mapper).

Istotą działania rozwiązań tego rodzaju jest przechowywanie rekordów bazodanowych jako obiektów składających się z pól odpowiadających atrybutom tablicy i metod, które służą do ich odczytu(tzw. gettery, od getNazwaPola()) i modyfikacji (settery, od setNazwaPola()).

Bardzo przydatnym elementem narzędzia objectManager for PHP jest generator zapytań SQL-owych. Automatycznie tworzy on wymagany kod SQL-owy na podstawie kryteriów, które definujemy za pomocą metod, m.in. setWhere(), setOrderByASC(), setOrderByDSC(), czy setLimit(). W najnowszej wersji projektu objectManager for PHP lekko zmodyfikowano strukturę plików zawierających poszczególne klasy.

http://www.phpobject.org/