lechowski / 09.02.2021

Tigermouse 1.4.2

Tigermouse to opensourcowy (licencja GNU LGPL), obiektowo zorientowany, napisany w PHP5 i JavaScripcie framework (zestaw komponentów do wykorzystania i szkielet aplikacji) do tworzenia oprogramowania z użyciem technologii AJAX i JSON. Jest też rozwiązaniem łatwym w rozbudowie, m.in. dzięki systemowi wtyczek (pluginów), a także ułatwia internacjonalizację aplikacji dzięki zgodności ze standardem i18n. Struktura Tigermouse opiera się na modelu MVC, czyli Model-Widok-Kontroler (ang. Model-View-Controller), przy czym rolę widoku pełni popularny system szablonów Smarty (http://smarty.php.net), a pozostałe warstwy mają swoje klasy bazowe (główne). Oprócz tego framework korzysta z wzorca projektowego ActiveRecord. Aplikacje napisane w Tigermouse ruszą we wszystkich typowych przeglądarkach, takich jak Mozilla Firefox 2.0, MS Internet Explorer 6 czy Opera 9. Największą zaletą Tigermouse, będącą jednocześnie tym, co odróżnia go od innych rozwiązań AJAX-owych, jest to, że framework ten ułatwia tworzenie interfejsu graficznego (GUI), zapewniając programiście zestaw kontrolek (widgetów), takich jak wielopoziomowe menu, przyciski (w tym radiowe i checkboksy), listy rozwijane i przewijane, pola tekstowe itd., a także obiektów służących do ich porządkowania (zwanych często sizerami lub gridami). W podobny sposób dodajemy reakcje na zdarzenia (ang. events) typu kliknięcie przycisku myszką czy przewinięcie listy. Przykładowo, aby utworzyć menu, tworzymy obiekty Menu i MenuItem (pozycja menu), a następnie dodajemy reakcję na kliknięcie określonej pozycji korzystając z metody addListener() (bardzo podobnie jak w Javie). W praktyce praca z Tigermouse przypomina więc bardziej korzystanie z bibliotek typu GTK (rozwiązanie do tworzenia aplikacji okienkowych pod różnymi systemami operacyjnymi) czy SWT (interfejs graficzny języka Java), niż typowe przy pisaniu aplikacji AJAX-owych zmagania z wyglądem i organizacją komponentów GUI i przesyłania danych pomiędzy klientem a serwerem. Kolejną zaletą Tigermouse jest wykonywanie operacji wymagających największej mocy obliczeniowej po stronie serwera. Dotyczy to m.in. walidacji danych (która i tak powinna być wykonywana po tej stronie ze względów bezpieczeństwa) i innych czasochłonnych działań. Nie ma również typowych dla innych rozwiązan AJAX-owych, uciążliwych operacji rejestrowania metod, do których dostęp będzie miał interfejs w JavaScripcie, ani problemów z konfiguracją, która następuje automatycznie. Godne uwagi są również zalety struktury Tigermouse: oprócz podziału na Model, Widok i Kontroler, mamy możliwość wyróżnienia poszczególnych sekcji aplikacji oraz dostępu do nich przy użyciu jednego pliku, np. index.php, co pozwala na zwiększenie porządku i bezpieczeństwa aplikacji. Tigermouse ma niezłą dokumentację, zilustrowaną przykładami i schematami. W wersji 1.4.2 projektu rozbudowano funkcjonalność związaną z ActiveRecord, usunięto stare, niepotrzebne już szablony i zwiększono bezpieczeństwo aplikacji. Poprawiono również parę błędów i dodano pierwszą wersję dokumentacji dla użytkownika. http://tigermouse.epsi.pl/
Źródło: https://www.poradykomputerowe.pl/zastosowania-php/tigermouse-1-4-2.html?cid=K000OG