lechowski / 03.05.2021

Kierunki semantyki językoznawczej - czym się one zajmują?

Kierunki semantyki językoznawczej

Semantyka referencyjna

Zajmuje się regułami odnoszenia się wyrażeń do opisywanych obiektów, referencją oraz denotacją wyrażenia.

Językoznawcy tego nurtu stawiają sobie za cel opracowanie pewnych zasad reprezentacji semantycznej wypowiedzeń badanego języka naturalnego jako sformułowań specjalnie do tego celu stworzonego języka formalnego.

Do tego nurtu należy semantyka (gramatyka) Montague, szukająca ścisłej korelacji pomiędzy warstwą semantyczną i syntaktyczną.

Semantyka translacyjna

Kierunek często przeciwstawiany semantyce referencyjnej.

Stawia sobie za cel opisywanie powiązań pomiędzy znaczeniami, opisywanie specjalnych relacji takich jak synonimia, sprzeczność czy wynikanie.

Lepiej od semantyki referencyjnej opisuje znaczenia pojedynczych wyrazów, tradycyjnie stanowiących centrum zainteresowania semantyki językoznawczej.

Semantyka interpretatywna i generatywna (Noam Chomsky)

Semantyka interpretatywna stanowi część nauczania szkoły generatywno-transformacyjnej N. Chomsky'ego.

Przyporządkowuje elementy semantyczne elementom syntaktycznym. Semantyka generatywna zakłada nadrzędność struktury semantycznej wypowiedzi (zdania) i z niej wyprowadza strukturę syntaktyczną, stosując transformacje i reguły słownikowe.

Bibliografia

 1. Gołąb Zbigniew, Heinz Adam, Polański Kazimierz, Słownik terminologii językoznawczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, str. 510
 2. Polański Kazimierz i in., Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Ossolineum, Wrocław, str. 521
 3. Grzegorczykowa Renata, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, str. 13

Semantyka ogólna

  ★ Semantyka ogólna

Wspólna semantyka – rośnie z 20 lat. XX wieku w stanach ZJEDNOCZONYCH koncepcji filozofii i socjologii względem języka. Nie jest ściśle związana z semantyką logiczną lub semantyką językoznawczą jako nowoczesnej dyscypliny naukowej. W świetle przyjętej terminologii Karola W. Morris bliżej, jednak pragmatyce. Główny problem semantyki dla ogólnej poprawy relacji międzyludzkich poprzez doskonalenie językowe i inne problemy i metody, głównie związane z socjologią, psychologią i psychoterapią. Inicjatorem semantyki pola, działa w okresie międzywojennym Alfred Korzybski. W następnych dziesięcioleciach opracowane przez jego uczniów, który należał do S. I. ???????, Stuart Chase, i Wendell Johnson. Wspólna semantyka była zainteresowana przede wszystkim wpływ języka na świadomość człowieka i możliwość konwersji tego oddziaływania. Uzdrowienie języka jako czynnik, który silnie wpływa działalność człowieka może stać się semantyki ogólnej narzędzie do naprawy świata. Błąd obciążających język i negatywny wpływ na społeczeństwo, to, na przykład, nieprecyzyjność, skłonność do nadmiernej abstrakcji nieporozumienie, skłonność do manipulacji. Semantyka miejsca-to nie jest tylko teoretyczny opis relacji języka i społeczeństwa i kultury, jak teoria, jednak zbliżona do sapira nie hipoteza przystani, ale zakłada możliwość zmiany kultury i społeczeństwa poprzez zmiany języka. Polityczny aspekt negatywnego wpływu języka na społeczeństwo widać w ogólnej semantyki, zwłaszcza w totalitaryzmie i wykształconych, podczas totalitaryzmu konkretnego języka. W ten sposób znaczna część pracy teoretyków w tym kierunku jest promocja i zrobili to język przemocy. Z tych powodów, Wspólna semantyka-to jeden z gatunków krytyki języka. Rozwój semantyki ogólnej Alfreda Korzybskiego obsługuje założył Instytut semantyki ogólnej.

  • zwrotów, zdań i tekstów semantyka w informatyce semantyka języka programowania semantyka semantyka ogólna amerykański kierunek w filozofii języka
  • Semantyka językoznawcza gr. ??µ???????, semantikós ważny znaczący dział językoznawstwa ogólnego część semiotyki ogólnej dyscypliny zajmującej
  • Semantyka semantyka logiczna obok syntaktyki i pragmatyki jeden z trzech działów semiotyki logicznej taki podział semiotyki wprowadził Charles W.
  • Instytut Semantyki Ogólnej ang. Institute of General Semantics korporacja typu not - for - profit w Stanach Zjednoczonych, założona przez Alfreda Korzybskiego
  • polsko - amerykański inżynier, filozof, logik, twórca semantyki ogólnej założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Semantyki Ogólnej 1942 Pochodził z polskiej arystokratycznej
  • znaku od ??µ? sema znak albo semiologia, zwana jest także ogólną teorią znaków. Ogólna formalna, czyli logiczna teoria języka rozumianego jako system
  • wyrazów i wyrażeń dosłownym, przenośnym itd. w aktach komunikacji, semantyka nauka badająca znaczenia wyrazów i zdań z nich zbudowanych, składnia
  • na semantykę pragmatykę i syntaktykę. Podział semiotyki na trzy główne działy pochodzi od Charlesa W. Morrisa. Semiotyka logiczna stanowi ogólną teorię
  • strukturalnej 1995, Semantyka Leksykalna. Synonimiczne środki języka Apresjan J., Semantyka leksykalna Encyklopedia językoznawstwa ogólnego Kontrola autorytatywna  osoba
  • Instytucie Języka Polskiego PAN. W latach 1990 - 1992 kierował tam Pracownią Semantyki Od 1975 współpracował z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W
  • uwzględnia się fonetyki i fonologii. Za część gramatyki bywa uznawana także semantyka Pojęcie gramatyki ma zatem charakter bardzo zmienny, często również pod
  • Sekcji Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu. W 1975 objął Katedrę Semantyki Ogólnej w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. W latach 1965 - 1970
    
  • Zarzycki ŁukaszŁ., Wpływ form dialektalnych na angielszczyznę ogólną Folia Linguistica 47 2013, s. 9 . Semantyka a gramatyka, wyd. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  • powyższego problemu jest analiza zdań nieostrych na gruncie semantyki luk prawdziwościowych semantyki superwaluacyjnej oraz logik wielowartościowych w szczególności:
  • należą: gramatyka, semantyka socjolingwistyka, postawy językowe, dialektologia. Wykształcenie wyższe zdobył w zakresie językoznawstwa ogólnego języków nordyckich
  • Dublin Core zaliczamy: proste tworzenie i utrzymanie metadanych ogólnie zrozumiała semantyka wykorzystanie międzypaństwowe łatwość rozbudowy kooperacja pomiędzy
  • naukowo - badawczych należą: socjolingwistyka, semantyka leksykalna, składnia, fonetyka, ortoepia, językoznawstwo ogólne lingwistyka komputerowa. Tłumaczy z języka
  • zdania. W ujęciu gramatyki generatywnej syntaktyka przeciwstawia się semantyce i fonologii, morfologia natomiast stanowi część fonologii i syntaktyki
  • publikują artykuły z zakresu językoznawstwa ogólnego i pokrewnych dyscyplin. Zajmuje się semiotyką, semantyką gramatyką, pragmatyką, socjolingwistyką
  • naszym życiu. Tłum. T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988. Georges Kleiber, Semantyka prototypu: kategorie i znaczenie leksykalne. Tłum. Bronisława Ligara.
  • Dżakarcie indonezyjski językoznawca. Zajmuje się językoznawstwem ogólnym semantyką i rozwojem języka indonezyjskiego, a także socjolingwistyką i psycholingwistyką
  • Harris, Charles F. Hockett neobloomfieldowcy Postulowali zastąpienie semantyki dystrybucją dystrybucja: zbiór otoczeń, w jakich może wystąpić dany element
  • język wspierający określoną metodę bądź proces, język służący do ogólnego wyrażania semantyki pewnych informacji. Obszerny portal poświęcony zagadnieniu metamodelowania
  • i prywaty: Targowica symbol grafika symbolizm symbolika matematyka semantyka język włócznia Świętego Maurycego symbol narodowy symbol solarny symbolika
  • składnię, gdyż budowa zdań także wpływa na stylistyczną wartość tekstu semantykę która pomaga ocenić zasadność użytego słownictwa. Nauka o stylu wykształciła
  • w zakresie fonetyki kwestie rymu i rytmu w poezji leksykologii i semantyki metafora, metonimia stylistyki i teorii tekstu. Z drugiej strony literatura
  • epistemologii, czyli teorii poznania, który jest formułowany w terminach semantyki przy pomocy takich zwrotów, jak zdanie analityczne, zdanie logicznie konieczne
  • językoznawczyni, specjalistka z zakresu językoznawstwa ogólnego i porównawczego, semantyki leksykalnej, leksykologii, leksykografii, pragmalingwistyki
  • semiologii ukształtowały się pod wpływem rozwoju strukturalistycznej semantyki językoznawczej. Semiologowie uznają, że by znak mógł funkcjonować, musi
  • prâgma czyn zajęcie jeden z trzech działów semiotyki obok semantyki i syntaktyki Według Charlesa W. Morrisa, autora wspomnianego podziału