Reklama zewnętrzna, jej rodzaje i przykłady użycia
lechowski / 13.11.2021

Reklama zewnętrzna, jej rodzaje i przykłady użycia

Trud­no sobie wy­obra­zić miej­ską prze­strzeń bez roz­świe­tlo­nych wi­tryn skle­pów czy bla­sku ko­lo­ro­wych neo­nów. Re­kla­ma ze­wnętrz­na znana pod nazwą „out­do­or ad­ver­ti­sing” jest obec­nie bar­dzo po­pu­lar­ną formą mar­ke­tin­gu. Pod­świe­tla­ne ka­se­to­ny i szyl­dy re­kla­mo­we można za­zwy­czaj spo­tkać w po­bli­żu ru­chli­wych ulic, ga­le­rii han­dlo­wych lub na sta­cjach ben­zy­no­wych. Spraw­dza­my, jakie formy re­kla­my ze­wnętrz­nej cie­szą się naj­więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem. Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z klu­czo­wy­mi informacjami!

Reklama zewnętrzna, jej rodzaje i przykłady użycia

De­fi­ni­cja re­kla­my zewnętrznej

To jedna z naj­star­szych form promocji i łatwy spo­sób na to, by do­trzeć do jak naj­szer­sze­go grona po­ten­cjal­nych klien­tów. Czym jest re­kla­ma zewnętrzna? De­fi­ni­cja jasno okre­śla, że to treść mar­ke­tin­go­wa umiesz­cza­na na no­śni­ku re­kla­mo­wym, który znaj­du­je się poza miej­scem za­miesz­ka­nia kon­su­men­ta. Nie­wąt­pli­wym atu­tem „out­do­or ad­ver­ti­sing” jest dłu­go­fa­lo­wy spo­sób od­dzia­ły­wa­nia na od­bior­cę. Pro­mo­wa­ne tre­ści na długo za­pa­da­ją w pa­mię­ci konsumenta.

Do po­zo­sta­łych zalet re­kla­my out­do­ro­wej na­le­ży atrak­cyj­na forma prze­ka­zu, bie­żą­cy kon­takt z kon­su­men­tem czy niski koszt wy­pro­mo­wa­nia danej marki czy usłu­gi. No­śni­ki re­kla­mo­we umiesz­cza­ne są w wielu róż­nych punk­tach prze­strze­ni miej­skiej, a ich wi­docz­ność można zwięk­szyć przy po­mo­cy do­dat­ko­we­go oświe­tle­nia. Obec­nie pro­du­cen­ci re­klam ze­wnętrz­nych wy­ko­rzy­stu­ją no­wo­cze­sne tech­ni­ki świetl­ne. Wśród po­pu­lar­nych roz­wią­zań znaj­du­je się in­sta­la­cja ener­go­osz­częd­nych mo­du­łów LED. 

ZOBACZ TO: Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z reklamą to warto zacząć tutaj: Reklama - definicja, rodzaje, cele i funkcje

Ro­dza­je re­kla­my zewnętrznej

Na szcze­gól­ne wy­róż­nie­nie za­słu­gu­ją no­śni­ki typu in­fo­scre­en, które są wi­docz­ne zwłasz­cza po zmro­ku. Ko­lo­ro­we ekra­ny te­le­wi­zyj­ne cie­szą się dużym po­wo­dze­niem szcze­gól­nie wśród osób, któ­rym za­le­ży na pro­mo­wa­niu pro­duk­tów lub usług skie­ro­wa­nych do ener­gicz­nie ży­ją­cej grupy ludzi. Wy­jąt­ko­we wa­lo­ry es­te­tycz­ne pre­zen­tu­ją także neony oraz świetl­ne ka­se­to­ny re­kla­mo­we. Spo­śród naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych form „out­do­or ad­ver­ti­sing” warto też wy­mie­nić bil­l­bo­ar­dy i ci­ty­li­gh­ty. Więk­szość po­wyż­szych re­klam zewnętrznych może dla nas wy­ko­nać jedna z partnerskich pracowni reklamy lub też drukarni wielkoformatowych.

Re­kla­ma out­do­or – ro­dza­je i przykłady 

  1. Ci­ty­li­ght, czyli nie­wiel­kich roz­mia­rów pod­świe­tla­na ta­bli­ca, którą naj­czę­ściej można zo­ba­czyć na przy­stan­kach au­to­bu­so­wych. Coraz bar­dziej po­pu­lar­na forma re­kla­my świetl­nej za­zwy­czaj wy­stę­pu­je też w po­bli­żu ga­le­rii han­dlo­wych lub na dwor­cach. Jed­nym z naj­waż­niej­szych atu­tów ci­ty­li­gh­tów jest do­tar­cie do róż­no­rod­nej grupy odbiorców.
  2. Bil­l­bo­ard to du­żych roz­mia­rów pla­kat re­kla­mo­wy, który ce­lo­wo jest umiesz­cza­ny na wy­so­kich kon­struk­cjach. Naj­czę­ściej taka forma re­kla­my ze­wnętrz­nej znaj­du­je się w po­bli­żu ru­chli­wych ulic na pod­wyż­sze­niu. Dzię­ki temu jest do­sko­na­le wi­docz­na już z da­le­ka. Stan­dar­do­we wy­mia­ry bil­l­bo­ar­du wy­no­szą 5,04 x 2,38 m. Można też spo­tkać pla­ka­ty o roz­mia­rach 6x3 m czy 12x3.
  3. Szyld re­kla­mo­wy jest za­zwy­czaj umiesz­cza­ny na ścia­nie bu­dyn­ku przed wej­ściem do firmy lub skle­pu. Re­kla­ma ze­wnętrz­na tego typu pełni nie tylko funk­cję in­for­ma­cyj­ną. Pod­świe­tla­ny szyld bywa także dys­kret­ną formą pro­mo­cji danej marki. Cha­rak­te­ry­zu­je się mi­ni­ma­li­stycz­ną formą oraz ogra­ni­czo­ną ilo­ścią tre­ści, która za­pa­da w pa­mię­ci od­bior­cy. Do wy­bo­ru mamy szyl­dy wy­ko­na­ne z płyt PCV, di­bon­du lub pleksi.
  4. Ka­se­ton re­kla­mo­wy jest naj­czę­ściej wy­ko­na­ny z wie­lo­war­stwo­wej płyty kom­po­zy­to­wej, czyli di­bon­du. No­śni­ki mar­ke­tin­go­we tego typu zwy­kle można spo­tkać na da­chach róż­nych bu­dyn­ków. Ka­se­to­ny di­bon­do­we znaj­du­ją też za­sto­so­wa­nie we­wnątrz obiek­tów ko­mer­cyj­nych. Pre­sti­żo­we i ele­ganc­kie re­kla­my świetl­ne są po­zba­wio­ne wi­docz­nych za­ła­mań czy złą­czeń. Z tego wzglę­du wy­róż­nia­ją się cie­ka­wym de­si­gnem i wy­jąt­ko­wy­mi wa­lo­ra­mi es­te­tycz­ny­mi. Świetl­ne ka­se­to­ny re­kla­mo­we sku­tecz­nie przy­cią­ga­ją wzrok po­ten­cjal­nych klientów.
  5. Re­kla­ma wiel­ko­for­ma­to­wa może mieć po­wierzch­nię nawet wię­cej niż 100 me­trów kwa­dra­to­wych. Za­zwy­czaj jest eks­po­no­wa­na bez­po­śred­nio na ścia­nach bu­dyn­ków i wy­ko­na­na z siat­ki wi­ny­lo­wej, bac­klig­tu lub fron­tli­gh­tu. Naj­czę­ściej wy­stę­pu­je na ścia­nach bu­dyn­ków w atrak­cyj­nych czę­ściach miast albo przy za­tło­czo­nych autostradach.
  6. Neon jest lekki, łatwy w mon­ta­żu i efek­tow­ny. Takie re­kla­my świetl­ne mie­nią się róż­ny­mi ko­lo­ra­mi, dzię­ki czemu od razu rzu­ca­ją się w oczy. Za­li­cza­ne są do naj­star­szych form re­kla­my zewnętrznej.

ZOBACZ TO: W branży reklamowej liczy się skuteczność metody i dpowiednia dla marki strategia. Dla zainteresowanych artykuł: Reklama zewnętrzna - porady, taktyki, strategie i metody

Pod­su­mo­wa­nie

Ofer­ta jest na tyle sze­ro­ka, że z pew­no­ścią każdy znaj­dzie coś dla sie­bie! Na pol­skim rynku do­stęp­ne są bar­dzo in­te­re­su­ją­ce formy no­śni­ków re­kla­mo­wych. Zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szy za­sięg ma re­kla­ma zewnętrzna. Ro­dza­je naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne w prze­strze­ni miej­skiej to ka­se­to­ny, szyl­dy oraz in­fo­scre­eny, które ba­zu­ją na wy­so­kiej roz­dziel­czo­ści wy­świe­tla­nych ob­ra­zów. Ogrom­nym za­in­te­re­so­wa­niem cie­szą się róż­ne­go typu świetl­ne re­kla­my ze­wnętrz­ne wy­ko­na­ne z di­bon­du oraz plek­si. Naj­czę­ściej mon­to­wa­ne są w po­bli­żu mniej­szych lub więk­szych obiek­tów han­dlo­wych i biurowych