Jak wyglądało pierwsze zdjęcie wykonane w historii? Pierwszy autoportret? Jak wyglądało pierwsze zdjęcie, które ktoś wrzucił do sieci? Oto kolekcja zdjęć, które pchały sztukę fotografii do przodu.

Pojęcie reklamy jest mocno zakorzenione w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym. Ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach wolnego rynku bez zastosowania jakiejkolwiek jej formy. To ona stanowi bazowy punkt wyjścia dla wszystkich pozostałych instrumentów promocji, dlatego że korzysta ze wszystkich mediów, poprzez które dochodzi do dyfuzji danych o produkcie lub usłudze, przy czym forma jest jak najbardziej przyswajalna dla potencjalnego klienta i potencjalnie najszybsza. Cała strategia promocji działa zwykle poprzez reklamę przenikającą na pozostałe instrumenty promocji.

Trud­no sobie wy­obra­zić miej­ską prze­strzeń bez roz­świe­tlo­nych wi­tryn skle­pów czy bla­sku ko­lo­ro­wych neo­nów. Re­kla­ma ze­wnętrz­na znana pod nazwą „out­do­or ad­ver­ti­sing” jest obec­nie bar­dzo po­pu­lar­ną formą mar­ke­tin­gu. Pod­świe­tla­ne ka­se­to­ny i szyl­dy re­kla­mo­we można za­zwy­czaj spo­tkać w po­bli­żu ru­chli­wych ulic, ga­le­rii han­dlo­wych lub na sta­cjach ben­zy­no­wych. Spraw­dza­my, jakie formy re­kla­my ze­wnętrz­nej cie­szą się naj­więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem. Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z klu­czo­wy­mi informacjami!